mobile
REKLAMA

Weryfikacja umów najmu lokali komunalnych

Rozpoczyna się weryfikacja umów najmu lokali komunalnych. Ponieważ temat wzbudza wiele emocji, a wręcz niepokoju licznych najemców – wyjaśnijmy na wstępie to co najistotniejsze. – Nie ma się czego obawiać. Celem weryfikacji nie jest wypowiedzenie komukolwiek umowy najmu.

Informacja prasowa
Weryfikacja umów najmu lokali komunalnych

Przedstawiamy informacje, dzięki którym łatwiej będzie zrozumieć całą sytuację. 
- Po 21 kwietnia 2019 r. osoby zawierające z gminą umowę najmu, składają nie tylko deklarację o wysokości dochodów, ale oświadczenia majątkowe – stan z ostatnich trzech miesięcy. Takie zmiany wprowadziła ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Art. 21c ustawy  z dnia 1 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadził obowiązek weryfikacji dochodów najemców lokali wynajmowanych  od gminy. Taka weryfikacja, zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, jest prowadzona nie częściej niż raz na 2,5 roku.

Uwaga: obowiązkowej weryfikacji podlegają najemcy, którzy wynajmują lokal od m.st. Warszawy na podstawie umowy zawartej po 21 kwietnia 2019 r.

Weryfikacji nie podlegają najemcy, którzy:

- zawarli umowę do 21 kwietnia 2019 r.,

-  byli najemcami lokali na podstawie umowy zawartej przed 21 kwietnia 2019 r., dokonali zamiany lokalu i obecnie zajmują lokal na podstawie umowy zawartej po 21 kwietnia 2019 r.,

-  są najemcami lokali zamiennych na podstawie umów zawartych po 21 kwietnia 2019 r.,

- są najemcami lokalu na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego,

- wstąpili w najem lokalu po śmierci poprzedniego najemcy, który nie podlegał weryfikacji.

Jak to wygląda w praktyce?

-  Każdy najemca podlegający weryfikacji otrzyma  z Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ochota wezwanie do dostarczenia deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego. W wezwaniu wskazany będzie termin do złożenia deklaracji.

- W deklaracji należy wykazać wysokość dochodów członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających jej złożenie.

- Wraz z deklaracją można złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące sytuacji osób w gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o stanie zdrowia).

- Po dostarczeniu deklaracji Wydział Lokalowy dla Dzielnicy Ochota  sprawdzi wysokość dochodów wg obowiązujących kryteriów

- W przypadku przekroczenia dochodów Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ochota obliczy nową wysokość czynszu wg wzoru wynikającego z ustawy.

- Najemca otrzyma wypowiedzenie wysokości czynszu wraz z jego nową wysokością. Gdy podwyżka przekracza 50% dotychczasowej wysokości czynszu przez pierwsze 6 miesięcy obowiązywania podwyżki najemca płaci czynsz w wysokości 150% dotychczasowej wysokości czynszu.

Jeżeli najemca:

- nie złoży deklaracji lub dokumentów - czynsz zostanie podwyższony do wysokości kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku (obecnie jest to stawka 52,63 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu);

- uzupełni deklarację lub dokumenty po terminie złożenia - wysokość czynszu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem wynikającym z ustawy.

Po wypowiedzeniu czynszu najemca może:

- Uznać podwyżkę i płacić podwyższoną stawkę czynszu.

- 6 miesięcy po podwyżce wystąpić do właściciela z wnioskiem o ponowne ustalenie wysokości czynszu stosownie do aktualnie osiąganych dochodów. Wystąpienie jest możliwe.

- Odmówić przyjęcia podwyżki. Skutkiem odmowy jest rozwiązanie umowy najmu w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiła odmowa.

- Zakwestionować podwyżkę na drodze postępowania sądowego (zarówno zasadność naliczenia lub jej wysokość). Do czasu rozwiązania umowy lub prawomocnego orzeczenia sądu o wysokość czynszu nie ulega zmianie. W przypadku stwierdzenia zasadności podwyżki przez sąd najemca jest obowiązany wyrównać różnicę za okres od upływu wypowiedzenia do dnia uprawomocnienia się wyroku.

Informacja o weryfikacji dochodowej dostępna jest  także na stronie internetowej m.st. Warszawy  um.warszawa.pl (→mieszkania miejskie→informacje dla najemców)

Mamy nadzieję, że nasz materiał pomógł wyjaśnić wątpliwości. Przypomnijmy jeszcze raz – prowadzona weryfikacja dotyczy jedynie najemców lokali, którzy zwarli umowy najmu po 21 kwietnia 2019 r.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda